Các hoạt động riêng lẻ

Nơi xuất phát:Đảo Bali
Thời gian:Nửa ngày
Phương tiện:Tàu
Ngày khởi hành:Hàng ngày
Nơi xuất phát:Đảo Bali
Thời gian:1 ngày
Ngày khởi hành:Hàng ngày
Nơi xuất phát:Đảo Bali
Thời gian:Nửa ngày
Ngày khởi hành:Hàng ngày
Nơi xuất phát:Đảo Bali
Thời gian:Nửa ngày
Ngày khởi hành:Hàng ngày
Nơi xuất phát:Đảo Bali
Thời gian:Nửa ngày
Ngày khởi hành:Hàng ngày
Nơi xuất phát:Đảo Bali
Thời gian:1 ngày
Ngày khởi hành:Thường xuyên
Nơi xuất phát:Đảo Bali
Thời gian:Nửa ngày
Nơi xuất phát:Đảo Bali
Thời gian:Nửa ngày
Ngày khởi hành:Hàng ngày
Nơi xuất phát:Đảo Bali
Thời gian:Nửa ngày